Ondersteuning en begeleiding
Alle nieuwe leerlingen krijgen voordat ze op onze school beginnen een intakegesprek. Naast kennismaking wordt er tijdens dit gesprek ook gesproken over ondersteuningsbehoeften. Op de site van koers VO kunt u ons ondersteuningsprofiel vinden. Klik hier voor een rechtstreekse link.

FRT
Voor leerlingen die last hebben van faalangst is er een faalangstreductietraining (FRT). Door middel van enkele testen wordt gekeken welke leerling in aanmerking komt voor de training. Dit vindt plaats aan het eind van periode 1. In periode 2 start de training. Hierna worden leerlingen, waar nodig, individueel begeleid. In leerjaar vier is er een examenvreestraining.

TAAL- EN REKENBELEID
We vinden taal en rekenen belangrijke vakken. Ons onderwijs is erop gericht dat taal en rekenen in alle vakken aandacht krijgt. Zo werken we bijvoorbeeld met “de woorden van de week”: elke week worden er vijf woorden uitgekozen die bij elk vak, in de context van het vak, besproken worden. De gewone taal- en rekenlessen staan in het rooster. Tijdens taal- en rekenlessen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen werken zoveel mogelijk in eigen tempo. Voor leerlingen met een achterstand is er extra uitleg (verlengde instructie).

RT
Leerlingen die veel moeite hebben met taal of rekenen kunnen remedial teaching krijgen. Alle leerlingen worden in klas 1 tijdens de eerste periode gescreend. Aan de hand van deze screening wordt adequate begeleiding ingezet. Binnen de vier uur Nederlands is er één lesuur voor taal en in een apart lesuur wordt er een rekenprogramma aangeboden met algemene vaardigheden.
Leerlingen met dyslexie/ dyscalculie worden gedurende 4 leerjaren individueel of in groepjes begeleid.


Ondersteuningsteam (voorheen zorg- en adviesteam)
Het interne ondersteuningsteam bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de teamleider, de orthopedagoog, de zorgcoördinator en de directeur onderwijs.
Vanuit het ondersteuningsteam is er direct contact met de andere disciplines (politie, leerplicht, CJG en het wijkteam).