Absent melden

Via de receptie (010-2950666) kunt u uw kind tussen 7.45 en 8.30 uur ziekmelden. Op het moment dat uw kind weer beter is, neemt uw zoon/ dochter een ingevuld blauw briefje mee en geeft hij/ zij deze nog voordat de lessen beginnen af bij de receptie. Elke nieuwe schooldag dient u uw kind ziek te melden tussen 7.45 en 8.30 uur. Dit kan telefonisch (010-2950666) of per mail (receptiehv@penta.nl). Verlof voor tandarts- en huisartsbezoek kan vooraf met een blauw briefje worden aangevraagd. Dit dient door een van de ouders te worden ondertekend. De blauwe briefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Te laat komen
Te laat komen is naast een schoolovertreding ook een overtreding van de
Leerplichtwet. Als een leerling zonder geldige reden te laat komt, krijgt
de leerling bij wijze van straf een verplicht nakom-uur in het
op­vanglokaal. Als een leerling gedurende een schooljaar 12 keer te laat
komt, zijn wij als school hiervan mel­ding te maken bij Leerplicht. Uw
zoon of dochter kan vervolgens worden opgeroepen door de
leerplichtamb­tenaar en uiteindelijk zelfs verbaliseerd worden.Op het
ouderportaal kunt u o.a. het absentie-overzicht van uw kind vinden.

Extra verlof
Met enige regelmaat krijgen wij verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties. Wij mogen daar alleen toestemming voor geven als er sprake is van buitengewone omstandigheden die genoemd staan in de leerplichtwet. Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden de wet verlof toestaat.
Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen.
Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie.

Bijzonder verlof mag
• slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan tien schooldagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
• als er sprake is van een gewichtige omstandigheid, zoals omschreven in de leerplichtwet.

Geen redenen voor verlof zijn
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
• het ontlopen van de verkeersdrukte;
• als kinderen uit uw gezin op een ander school zitten en al vrij hebben;
• reeds gekochte tickets;
• door anderen betaalde vakanties.

Voor het aanvragen van verlof kunt u hier een formulier downloaden:
- aanvraag verlof minder dan 10 dagen
- aanvraag verlof meer dan 10 dagen

U vindt hier ook de brochure van de gemeente Rotterdam waarin alles wat uitgebreider wordt toegelicht.
De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim.