Ouderbijdrage:

De (vrijwillige) ouderbijdrage

Wij doen als school onze uiterste best voor een leeromgeving waarin uw zoon of dochter zich optimaal kan ontwikkelen op het intellectuele, sociale en emotionele vlak. Met de vergoeding die wij van het Ministerie van OCW krijgen, kunnen wij uiteraard het normale onderwijs bekostigen. Daarnaast willen wij uw zoon of dochter meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe zijn er allerlei activiteiten (zoals werkweken, excursies), die de leeromgeving verrijken en talenten meer tot haar recht laat komen. Ook blijven wij diensten ontwikkelen om de service aan ouders en leerlingen en de communicatie met u te verbeteren

Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder die bijdrage zouden vele activiteiten in het verleden niet mogelijk zijn geweest. Ook dit jaar weer heeft de voltallige medezeggenschapsraad inclusief de oudergeleding met de hoogte van de ouderbijdrage ingestemd. Wij bevelen deze bijdrage dus ook dit jaar weer van harte bij u aan.

Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een e-mail hierover met daarin uitleg en een link. U wordt dan naar een website gestuurd waar de diverse onderdelen van de ouderbijdrage aangevinkt kunnen worden. Deze site wordt vanaf de eerste lesweek opengesteld. De bedoeling is dat u voor eind september uw keuzes heeft aangevinkt.

Kwijtschelding- Reductieregeling 2019-2020.docx