Penta Hoogvliet 

Absentieprotecol

Absentie

Absent melden 

Met ingang van maandag 6 februari jl. kunt u uw kind digitaal afmelden via Somtoday (penta.somtoday.nl).

Het afmelden doet u via het tabblad Afwezigheid. Er zijn twee opties: ziek of medisch. Indien u uw kind wilt ziekmelden, kiest u voor ‘Ziek’. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan huisarts of tandarts, kiest u ‘Medisch’. Hier kunt u de datum en de tijd invullen. In het tekstveld kunt u de reden van afwezigheid aangeven.

Voor andere redenen van afwezigheid (anders dan ziek of medisch) verzoeken wij u naar school te bellen of mailen.

Wij verzoeken u de absentie zoveel mogelijk digitaal via Somtoday te melden. U krijgt na de melding een automatische bevestiging via het e-mailadres dat bij ons bekend is. Ontvangt u geen e-mail, dan is de absentiemelding niet gelukt.

Wilt u uw kind toch liever per telefoon of mail afmelden, dan kunt  u tussen 07:45 en 08:30 uur bellen op 010-2950666 of mailen naar receptiehv@penta.nl

Hieronder vindt u een voorbeeld van de webversie:

Ziekmelding voor een (school)examenVoor (school)examens geldt dat een ziekmelding voor aanvang van het (school)examen gemeld moet zijn. Dit maakt het verschil of een examenleerling recht heeft op een of meerdere inhaaltoetsen of dat het de herkansing wordt (1 herkansing per toetsweek).

 

Te laat komen 

Te laat komen is naast een schoolovertreding ook een overtreding van de leerplichtwet. Als een leerling zonder geldige reden te laat komt, krijgt de leerling bij wijze van straf een verplicht nakom-uur in het opvanglokaal. 

 

Als een leerling gedurende een schooljaar 12 keer te laat komt, zijn wij als school verplicht hiervan melding te maken bij Leerplicht. Uw zoon of dochter kan vervolgens worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar en deze kan uiteindelijk zelfs een proces-verbaal opmaken. Als een leerling te laat komt, dient hij zich te melden bij de receptie. Hier laat hij/ zij het schoolpasje zien, waarna er een te-laat-briefje ​wordt verstrekt. Met dit briefje mag de leerling de les weer in. Als er geen geldige reden voor het te laat komen is, wordt er een strafuur afgesproken. 

Op het ouderportaal kunt u o.a. het absentie-overzicht van uw kind vinden. 

Verlof

Bijzonder verlof 

Met enige regelmaat krijgen wij verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties. Wij mogen daar alleen toestemming voor geven als er sprake is van buitengewone omstandigheden die genoemd staan in de leerplichtwet. Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden de wet verlof toestaat. Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien vanwege de specifieke aard van het beroep van een der ouders of verzorgers het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek hiertoe moet zijn voorzien van een werkgeversverklaring waarin aannemelijk wordt gemaakt dat in geen enkele van de twaalf officiële schoolvakantieweken vakantie kan worden opgenomen. Als u geen vrij kunt krijgen in de voorjaarsvakantie, maar bijvoorbeeld wel in de herfstvakantie, de kerstvakantie of de zomervakantie dan heeft u geen recht op vakantieverlof ter compensatie voor het niet op vakantie kunnen gaan in de voorjaarsvakantie. 

 

Bijzonder verlof mag: 

  • slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; 
  • niet langer duren dan tien schooldagen; 
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; 
  • als er sprake is van een gewichtige omstandigheid, zoals omschreven in de leerplichtwet. 

 

Geen redenen voor verlof zijn: 

  • familiebezoek in het buitenland; 
  • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 
  • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; 
  • het ontlopen van de verkeersdrukte; 
  • als kinderen uit uw gezin op een ander school zitten en al vrij hebben. 

 

De school is verplicht altijd de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er zonder toestemming verlof wordt opgenomen. Dat is ook het geval wanneer er een sterke verdenking is van ongeoorloofd verzuim. 

Verlof voor een trouwerij of begrafenis van familie in de eerste lijn kunt u schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider. Levert u hierbij ook een kopie van de trouw- of rouwkaart in. 

Voor het aanvragen van verlof kunt u gebruik maken van een formulier dat u hieronder kunt vinden: